Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis a přijetí dětí do MŠ

13.jpg

 

Zápis do mateřské školy

2. května 2019 od 8.00 do 16.00 hodin

S sebou:

Vezměte s sebou k nahlédnutí rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Průběh zápisu:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ + EVIDENČNÍ LIST

Obdržíte formuláře pro přijetí dítěte / žádost o přijetí a evidenční list /.Formuláře si vezmete domů k vyplnění. 

2. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Formulář žádosti o přijetí dítěte bude označen registračním číslem, které bude přiděleno Vašemu dítěti.

3. POTVRZENÍ OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE

Navštívíte dětského  lékaře, který se na evidenční list  dítěte vyjádří  k jeho zdravotnímu stavu a očkování.

4. ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ

Po vyplnění přihlášky a evid.listu s potvrzením lékaře se vše  odevzdá ředitelce MŠ ve stanoveném termínu./ do 10. 5. 2019/

5. VYVĚŠENÍ SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen do 30 dnů na viditelném místě MŠ po dobu min.15 dnů. Na seznamu budou pouze  registrační čísla dětí, nikoliv jména. Tuto povinnost nám ukládá k 1. lednu 2012 novela školského zákona č. 561 / 2004 Sb.

Vyvěšením tohoto seznamu jsou kladná rozhodnutí považována za oznámená, jejich tištěná podoba bude založena ve spisu dítěte, neposílá se již žadateli. 

6. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ /NEPŘIJETÍ

Na základě přihlášky vyhotoví ředitelka školy do 30 dnů Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.  Na vyžádání Vám Rozhodnutí bude vydáno i v tištěné podobě.

7. ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno do vlastních rukou žadatele do 30 dnů od stanoveného termínu  odevzdání žádosti o přijetí.

********************************************************************************

 Kritéria přijímání dětí do MŠ Blatná, Šilhova

pro školní rok 2019 – 2020

       

 

                                                  13.jpg

 

       Ředitelka Mateřské školy Blatná, Šilhova stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

     Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let .

                                                                II.

     Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

                                                                 III.

     Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

     Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději před 1. 9 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

     Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

       Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace.  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.  

        Ředitelka při přijímání dětí do mateřské školy při rovnosti bodů upřednostní dítě starší dle data narození.

 Kritérium:                                                         Bodové hodnocení:

Školský obvod MŠ Šilhova:                                 9 bodů

Školský obvod MŠ Vrchlického:                         6 bodů

Trvalý pobyt v Blatné                                          2 body

Trvalý pobyt v ostatních obcích:                          0 bodů

Dítě do třech let věku:                                          0 bodů

3 roky věku k 31. 8. daného roku:                        5 bodů

4 roky věku k 31. 8. daného roku:                          6 bodů

5 let věku k 31. 8. daného roku:                             7 bodů

Sourozenec umístěný v MŠ Šilhova:                     3 body

Dítě se zvýšenou sociální potřebností:                  5 bodů

 

Školský obvod Mateřské školy Blatná, Šilhova tvoří východní část města s ulicemi:

Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, Habrová, Chelčického, Javorová, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Lipová, Malý vrch, Masná, Mlýnská, Na Bílé husi, Na Blýskavkách, Na Tržišti, nábřeží Husovo, Nad Lomnicí, náměstí J. A. Komenského, náměstí Míru, Nerudova, Písecká, Pivovarská, Polní, Purkyňova, Rybářská, Řeznická, Spálená, Strakatého, Šilhova, Topičská, U Čertova kamene, V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Malým vrchem, Zahradnická, Žižkova a části města Čekanice, Hněvkov a Skaličany.

 

INFORMACE K VÝSLEDKŮM ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA /šk.rok 2019/2020/

 

Výsledky zápisu dětí do MŠ Blatná, Šilhova pro školní rok 2019/2020 budou uveřejněny dne 31. 5. 2019 na viditelném místě MŠ. Vyvěšeny budou minimálně po dobu15 dnů.